Home / Klimatkompensera flygresan

 

Flyg och andra transporter som drivs med fossila bränslen släpper ut stora mängder koldioxid, vilket bidrar till att jordens medeltemperatur ökar. Samtidigt är det ju så att resor bidrar till en djupare förståelse av andra människors livsvillkor, vilket kan få turister att engagera sig i miljöfrågor. Det går alltså inte att säga att resande i sig är dåligt för miljön, även om resande för det mesta innebär utsläpp av växthusgaser.

Det finns dock åtgärder för att minska klimatpåverkan från resor. Ett sätt är att klimatkompensera. Klimatkompensation kan göras på många olika sätt. Två av de vanligaste sätten är att antingen investera i CDM-projekt eller att avsätta pengar till trädplantering.

CDM står för Clean Development Mechanism och är ett av de instrument för reducering av utsläppen av klimatpåverkande gaser som infördes i och med Kyotoprotokollet från år 2007. Med detta kan industriländerna välja att investera i klimatfrämjande åtgärder i där det är billigast att utföra åtgärder. De flesta av dessa åtgärder görs i form av investeringar i alternativa energiformer, energieffektiviseringar och övergångar till andra bränslen.

Träd tar upp koldioxid, som annars skulle ha bidragit till ett varmare klimat. Genom fotosyntesen omvandlas koldioxid och vatten till syre och kolhydrater. Denna aktivitet sker i kloroplasterna i trädens blad. Energin som driver processen kommer från solljuset.

Ju fler träd som planteras, desto mer koldioxid binder de. Förutom att binda koldioxid håller trädens rötter jorden på plats och hindrar därför att öknarna breder ut sig. Dessutom ökar den biologiska mångfalden, och småbrukarna i de aktuella områdena får tillgång till virke, ved och frukt.